Tassi di assenza

TASSI ASSENZA 2 TRIM 2024 TASSI ASSENZA 1 TRIM 2024 TASSI ASSENZA 1 TRIM 2023 TASSI ASSENZA 2 TRIM 2023 TASSI ASSENZA 3 TRIM 2023 TASSI ASSENZA 4 TRIM 2023 TASSI ASSENZA 1 TRIM 2022 TASSI ASSENZA 2 TRIM 2022 TASSI ASSENZA 3 TRIM 2022 TASSI ASSENZA 4 TRIM 2022 TASSI...

Tempestività pagamenti

tempi pagamento 1 trim 2022 tempi pagamento 2 trim 2022 tempi pagamento 3 trim 2022 tempi pagamento 4 trim 2022 tempi pagamento 1 trim 2023 tempi pagamento 2 trim 2023 tempi pagamento 3 trim 2023 tempi pagamento 4 trim 2023 tempi pagamento 1 trim 2024 tempi pagamento...

Elenco pagamenti

elenco pagamenti 1 trim 2022 elenco pagamenti 2 trim 2022 elenco pagamenti 3 trim 2022 elenco pagamenti 4 trim 2022 elenco pagamenti 1 trim 2023 elenco pagamenti 2 trim 2023 elenco pagamenti 3 trim 2023 elenco pagamenti 4 trim 2023 elenco pagamenti 1 trim 2024 elenco...

Pareri 2024

1_determina 1_24 2_consuntivo...